Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
 • 15% korting op alles. Code:SHOP15
 • Gratis verzending vanaf €75
 • Snelle verzending
 • Advies via chat of WhatsApp
 • No products in the cart.

Privacybeleid

  /  Privacybeleid

Dataprivacy is voor Designed for kids van groot belang en we willen open en transparant zijn met onze verwerking van je persoonlijke gegevens. We verwerken de aan ons verstrekte persoonsgegevens met de nodige zorg.

Wie is de beheerder van je persoonlijke gegevens?

Het Belgische bedrijf Designed for kids bv is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

 

De maatschappelijke zetel van Designed for kids bv met ondernemingsnummer BE 0742.774.926  is gelegen te:

Oude Markt 5

3000 LEUVEN

België

e-mail: [email protected]

 

Deze privacyverklaring maakt integraal deel uit van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Privacywetgeving

Om een optimale dienstverlening te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Designed for kids jouw persoonsgegevens en andere belangrijke informatie verwerkt, waarborgt en beschermt. Bij het verzamelen en verwerken van jouw gegevens wenst Designed for kids jouw privéleven en jouw persoonsgegevens op een zo maximaal mogelijke manier te beschermen en te verwerken in alle transparantie en conform de geldende wetgeving.

 

Designed for kids verwerkt alle persoonsgegevens die worden ingezameld in overeenstemming met de toepasselijke huidige regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en houdt rekening met de nieuwe wetgeving van de GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening van Gegevensbescherming), die in werking is getreden op 25 mei 2018. De verwerking en bewaring van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Er gebeurt enkel verwerking en bewaring van de persoonsgegevens die toereikend zijn, ter zake dienend zijn en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is.

Om u volledig te kunnen informeren, verwijzen we naar de GDPR (http://eur-lex.europa.eu/) waarvan de officiële verwijzing luidt als volgt: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Om een beter begrip te hebben over de gevolgen van de inwerkingtreding van de GDPR verwijzen we naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg

Gegevensverwerking

Designed for kids beschikt over gegevens van haar klanten, prospecten en leveranciers. Met andere woorden Designed for kids treedt op als gegevensverwerker.

Deze privacyverklaring dient te informeren aangaande de verwerkingsactiviteiten:

 1. bekomen van gegevens
 2. opslaan van gegevens
 3. bewerken van gegevens
 4. kopiëren van gegevens
 5. doorgeven van gegevens
 6. verwijderen van gegevens

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Designed for kids verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden, hetzij in het kader van de uitvoering van haar diensten, hetzij voor statistische en commerciële redenen verbonden aan haar partners, en beperkt zich tot het essentiële. De persoonsgegevens zullen op een met de doeleinden verenigbare wijze worden verwerkt en de verwerking zal gebeuren op basis van de gegeven toestemming of wegens de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

Overeenkomstig de contractuele verplichtingen bewaart Designed for kids de nodige gegevens die toelaten te communiceren met haar klanten, partners en leveranciers.

 

 

 

 

Cookies

Designed for kids maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens over de uitwisseling met ons online aanbod via uw browser opslaan.

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

 

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door Designed for kids).

 

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google en Facebook).

 

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

 

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

 

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

 

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Toegang tot de persoonsgegevens wordt uitsluitend verleend aan de personen voor wie het noodzakelijk is om zijn taken te kunnen uitvoeren. De personen die geautoriseerd zijn om toegang te verkrijgen tot jouw persoonsgegevens zijn gebonden in het kader van hun opdracht.  Designed for kids deelt jouw persoonsgegevens met haar medewerkers, de ondernemingen die met haar gelieerd zijn voor dezelfde doeleinden zoals vermeld in onderhavige privacyverklaring. Die personen zijn gehouden aan een strikte professionele houding en aan alle voorgeschreven technische richtlijnen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

Designed for kids doet al het nodige om te vermijden dat personen zonder autorisatie toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens of die verwerken, wijzigen of verwijderen.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Designed for kids houdt jouw gegevens niet langer bij dan nodig voor het correct uitvoeren van opdrachten binnen de professionele samenwerking.

 

Designed for kids kan echter jouw persoonsgegevens voor onbepaalde duur bewaren, met name de persoonsgegevens die met jouw toestemming verzameld zijn voor statistische en commerciële doeleinden, verbonden aan de partners van Designed for kids.

 

Delen van gegevens

Designed for kids heeft niet het voornemen de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie. Wij maken jouw gegevens niet over voor commerciële doeleinden zonder jouw voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming.

 

Iedere partij, dat wil zeggen zowel Designed for kids als uzelf, zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt in kader van onderhavige relatie, meedelen aan derde partijen behoudens wettelijke uitzondering of behoudens de voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie.

Maatregelen ter bescherming van de gegevens

Elke verwerking van gegevens (inclusief persoonsgegevens) is onderhevig aan voortdurende evaluatie naar beveiliging en verwerkingsmethode toe teneinde te voldoen aan de geldende wetgeving.

Er worden heel concrete maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen.

Wat zijn je rechten?
Iedere persoon wiens persoonsgegevens door Designed for kids worden verwerkt heeft de volgende rechten:

– het recht op informatie en toegang tot de persoonsgegevens

Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden. Je kan Designed for kids hiervoor contacteren en wij zullen jouw persoonlijke gegevens bezorgen via e-mail.

– het recht op correctie van de onjuiste persoonsgegevens

Je heb het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledig persoonlijke gegevens aan te vullen.

– het recht op wissen
Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door Designed for kids zijn verwerkt, te wissen, behalve in de volgende situaties:
– je hebt een lopende zaak bij de klantenservice
– Je hebt een openstaande bestelling die nog niet of slechts gedeeltelijk is verzonden
– Je hebt een openstaande schuld bij Designed for kids, ongeacht de betalingsmethode
– Als je onze diensten hebt misbruikt in de afgelopen 5 jaar of ervan verdacht wordt
– Je kredietaanvraag is in de laatste 3 maanden afgewezen
– Als je een aankoop hebt gedaan, bewaren we je persoonlijke gegevens met betrekking tot je transactie voor onze boekhouding

 

 • het recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om te vragen dat Designed for kids de verwerking van je persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden:
– als je bezwaar maakt tegen verwerking gebaseerd op het rechtmatig belang van Designed for kids, beperkt Designed for kids alle verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het rechtmatig belang.
– als je beweert dat je persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet Designed for kids elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.
– als de verwerking onwettig is, kun je je verzetten tegen het wissen van je persoonlijke gegevens en in plaats daarvan een verzoek indienen tot beperking van het gebruik van je persoonlijke gegevens
– als Designed for kids de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar het wel nodig is voor jouw verdediging tegen rechtsvorderingen.

 

-het recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer Designed for kids je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van je toestemming of op grond van een overeenkomst heb je recht op de overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend.

– het recht van bezwaar en het recht van bezwaar tegen de verwerking voor direct marketing
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang van Designed for kids. Designed for kids zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij we een legiteme reden voor de verwerking kunnen aantonen die je aanbelangen en rechten overstijgt of als gevolg van juridische claims.
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse ten behoeve van direct marketing. Je kunt je afmelden van direct marketing door de instructies te volgen in elke marketingmail.

-het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft

Iedere persoon heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensberschermingauthoriteit.

Bovenstaande rechten zullen conform de GDPR-regelgeving worden gerespecteerd in te willigen binnen de 30 dagen na aanvraag.

 

 

 

Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je vragen of opmerkingen hebt over de persoonsgegevens en het beleid van Designed for kids aangaande privacy na het lezen van deze privacyverklaring, gelieve contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens wiens taak bestaat uit het waarborgen van het respect voor jouw rechten.

Alle vragen of opmerkingen aangaande privacy en gegevensbescherming dienen te worden overgemaakt aan Designed for kids via [email protected]

Data-lek procedure

Een procedure “wat te doen in geval van vaststelling bij data-lek” is aanwezig in de onderneming. Indien zich een data-lek zou voordoen zullen wij, volgens de GDPR-wetgeving een stipte en correcte aangifte doen conform de data-lek procedure.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor alle vraag naar aanvullende algemene informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsauthoriteit

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

Email: [email protected]

Revisie

De huidige privacyverklaring kan ten allen tijde gewijzigd worden. Het is aangewezen om de meest recente en enige up-to-date revisie van de privacyverklaring te consulteren en wij informeren u via de website of via andere gebruikelijke kanalen van iedere wijziging die doorgevoerd wordt. Versie op 1 april 2020.